Het label voor dolende muziek

0

Artikel 1 Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de klant producten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken door de verkoper worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de verkoper;
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de klant gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 3. Klant: de natuurlijke persoon die geen gebruik maakt van het productaanbod van verkoper voor doeleinden die verband houden met handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteiten alsmede de rechtspersoon die gebruik maakt van het productaanbod van verkoper voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 4. Verkoper: de natuurlijke of rechtspersoon die producten op afstand aan klanten aanbiedt;
 5. Dag: kalenderdag;
 6. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel, waaronder ook e-mail begrepen, dat de klant of verkoper in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 7. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de klant om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de verkoper en de klant wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 9. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst zonder dat consument en verkoper gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven samen te komen;
 10. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen modelformulier voor herroeping. (Opent een nieuw tabblad in uw browser.)

Artikel 2 Identiteit van de verkoper

Naam verkoper: J.C. Groenen

Handelend onder de bedrijfsnaam: Green in Blue MS Oostzee

Vestigingsadres (geen bezoekadres en uitsluitend op afspraak te bezoeken):

Amsterdamse Straatweg 83 BS, 3513 AB Utrecht, Nederland

Klantenservice en bereikbaarheid:

Telefonisch op telefoonnummer: 06 44 22 86 28 Maandag t/m vrijdag van 10.00 uur -14.00 uur (feestdagen uitgezonderd)

E-mailadres: strangesnauser@gmail.com
KvK-nummer: 53506812 Btw-identificatienummer: NL 001353969B74

Artikel 3 Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de verkoper en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen verkoper en klant.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de verkoper voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de verkoper zijn in te zien en dat zij op verzoek van de klant zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de klant ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de klant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de klant langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke productvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstigst is.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
 6. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld of onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Artikel 4 Het aanbod

 1. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor vervolgbestellingen.
 2. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden aangeboden wordt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken. Als de verkoper gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de verkoper niet.
 4. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
 5. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn een indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 5 De overeenkomst

 1. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.
 2. Uitsluitend Strange Snauser Records geldt tegenover de klant als contractspartij.
 3. Deze algemene voorwaarden gelden ook voor vervolgbestellingen.

Artikel 6 Herroepingsrecht

 1. De klant kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De verkoper mag de klant vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de klant, of een vooraf door de klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of
  als de klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de klant, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De verkoper mag, mits hij de klant hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
 3. Indien de klant na afloop van de in lid 1 genoemde termijn niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht of het product niet aan de verkoper heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Artikel 7 Verplichtingen van de klant tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product alleen uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de klant het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
 3. De klant is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de verkoper hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 8 Uitoefening van het herroepingsrecht door de klant en de kosten daarvan

 1. Als de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de verkoper.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de klant het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de verkoper. Dit hoeft niet als de verkoper heeft aangeboden het product zelf af te halen. De klant heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. De klant zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de verkoper verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de klant.
 5. De klant draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.
 6. Als de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 9 Verplichtingen van de verkoper bij herroeping

 1. Naast het schriftelijk beroepen op het herroepingsrecht mag de klant het herroepingsrecht ook op elektronische wijze inroepen. De verkoper stuurt na ontvangst van die melding onverwijld een ontvangstbevestiging aan de klant.
 2. De verkoper vergoedt het aankoopbedrag onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de klant hem de herroeping meldt. Tenzij de verkoper aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de klant aantoont dat hij het product heeft teruggezonden.
 3. De verkoper gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de klant heeft gebruikt, tenzij de klant instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de klant.

Artikel 10 Uitsluiting herroepingsrecht

De verkoper sluit het herroepingsrecht van de klant uit voor producten waarvan de klant de verzegeling na levering heeft verbroken en/of het product heeft gebruikt danwel beluisterd.

Artikel 11 De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW- tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de verkoper producten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de verkoper geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.
 4. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en/of zetfouten. Indien er sprake is van een dergelijke fout wordt geen aansprakelijkheid aanvaardt. Bij druk- en/of zetfouten is de verkoper niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Artikel 12 Nakoming overeenkomst en extra garantie

 1. De verkoper staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de verkoper er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de verkoper, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de klant bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
 3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten, anders dan een klacht over de uitvoering van de overeenkomst zoals bedoeld in artikel 16 lid 2 van deze algemene voorwaarden, dienen binnen 5 dagen na levering aan de verkoper schriftelijk te worden gemeld en eventuele terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwe staat verkerend.
 4. Verkoper voorziet klant binnen twee dagen, na ontvangst van een klacht als bedoeld in lid 3, van weerklank.

Artikel 13 Levering en uitvoering

 1. De verkoper zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan de verkoper kenbaar heeft gemaakt.
 3. Verkoper zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
 4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de verkoper het bedrag dat de klant betaald heeft onverwijld terugbetalen en uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding.
 5. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de klant geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding.

Artikel 14 Betaling

 1. De betaling van een geplaatste bestelling vindt plaats doormiddel van iDeal.
 2. De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de verkoper te melden.
 3. Indien de klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de verkoper is gewezen op de te late betaling en de verkoper de klant een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de verkoper gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.

Artikel 15 Klachtenregeling

 1. De verkoper beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen nadat de klant de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de verkoper.
 3. Bij de verkoper ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de verkoper binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Een klacht schort de verplichtingen van de verkoper niet op, tenzij de verkoper schriftelijk anders aangeeft.
 5. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de verkoper, zal de verkoper binnen redelijke termijn een kosteloze oplossing bieden.
 6. Klant en verkoper spannen zich immer in om in onderling overleg tot een oplossing te komen over een geschil alvorens zich te wenden tot de rechtbank.

Artikel 16 Geschillen en toepasselijk recht

 1. Op overeenkomsten tussen de verkoper en de klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de woonplaats van de klant een andere is dan Nederland.
 2. Geschillen worden voorgelegd aan de Rechtbank Midden- Nederland.

Strange Snauser Records, alle rechten voorbehouden.